Privacybeleid

Inleiding
Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt Puur Robert persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet en regelgeving.

De AVG schrijft voor dat Puur Robert inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de    gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen. Puur Robert zal het privacybeleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog
wel actueel is.

Verantwoordelijke
De Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:
Robert van Heerde
post@puurrobert.nl

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Puur Robert verwerkt de volgende persoonsgegevens:

Algemene persoonsgegevens:
• achternaam
• voornamen
• bedrijfsnaam
• bedrijfsadres
• geslacht
• adres
• telefoonnummer
• e-mailadres
• IP nummer
• domeinnaam
• bankrekeningnummer
• klantnummer
• factuurnummer

Verwerkingsgrond
Puur Robert verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:

a. de betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven;
b. de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die met betrokkene is gesloten;
c. Puur Robert een wettelijke verplichting dient na te komen
d. een gerechtvaardigd belang van Puur Robert, waaronder mede wordt verstaan het onder
de aandacht brengen van de producten en diensten van Puur Robert aan betrokkene.

Verwerkingsdoel
De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

• uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene;
• facturatie
• afleveren producten (foto’s, ander materiaal) of diensten
• informatie over wijzigen producten en diensten
• marketing, promotie, reclame, versturen nieuwsbrieven
• telefonisch contact, e-mailcontact
• uitvoering wettelijke verplichtingen

Geautomatiseerde verwerkingen:
n.v.t.

Delen van persoonsgegevens met derden
Puur Robert verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Puur Robert blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bewaarduur van persoonsgegevens
Puur Robert zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:

• Wettelijke grondslag: de wettelijke bewaartermijnen.
• Marketingdoeleinden: 6 jaar
• Verzenden nieuwsbrief en/of reclame: 6 jaar
• Telefonisch contact: 6 jaar
• Informeren over wijzigingen van diensten: 6 jaar

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor “marketingdoeleinden, het versturen van nieuwsbrieven of reclame. Dit kan via de website van Puur Robert of door middel van telefoon of e-mail. Puur Robert zal de gegevens van betrokkene daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden.

Gebruik van cookies op website
De huidige website van Puu Robert maakt geen gebruik van cookies.

Beveiliging van de door Puur Robert vastgelegde persoonsgegevens
Puur Robert neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Puur Robert. Als zich toch onverhoopt een datalek  voordoet, dan zal Puur Robert onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijke te beperken. Puur Robert meldt, indien er sprake is van een privacyrisico, binnen 72 uur na ontdekking het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt Puur Robert onverwijld contact op met deze betrokkenen.

Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht
U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen met Puur Robert via post@puurrobert.nl.

Intrekken toestemming
U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van Puur Robert schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid). Door u ondertekende contracten of gemaakte rechtsgeldige afspraken over het gebruik van foto’s in het kader van bijvoorbeeld het portretrecht, zoals een  modelovereenkomst en/of quit claim in beginsel zijn uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming.

© Dupho, april 2018

 

Theme — Timber
2024 © Puur Robert | Robert van Heerde
Back to top